Regulamin CORIN-ONKO-RUN

REGULAMIN

II PABIANICKIEGO CHARYTATYWNEGO BIEGU i MARSZU NW

„CORIN-ONKO-RUN”

 

 

I. CELE:

– zbiórka na leczenie Martynki Stasiak

– wspieranie i podnoszenie świadomości w zakresie profilaktyki onkologicznej  i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych w szczególności raka piersi, płuc, jelita grubego i prostaty,

– upowszechnienie masowego biegania,

– zachęcanie do regularnych badań profilaktycznych,

– promocja miasta Pabianice,

– zachęcenie do uprawiania sportu,

– wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,

– rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,

 

II.  ORGANIZATOR:

– Fundacja „Zdrowy Biust”,

– Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”

 

III. WSPÓŁORGANIZATORZY

– Miasto Pabianice

– Starostwo Powiatowe

 

IV. TERMIN:
– 9 czerwca 2024 roku, godz. 11.30 – limit czasu 1,5 h

 

V. START I META:

Park Wolności w Pabianicach

 

VI. TRASA:

– dystans 5 km,

– trasa: ulice Pabianice i okolice, – trasa atestowana,

– trasa zabezpieczona,

– bieg/marsz odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym,

– nawierzchnia asfaltowa 100%, –  od godziny 11.30 do 13.00 w dniu 9.06.2024 roku trasa będzie zamknięta lub dopuszczony będzie jednostronny ruch kołowy zgodnie z decyzją o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny. Uczestników obowiązuje limit czasowy wynoszący 1,5 h. Wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończą biegu/marszu do godziny 13.00 zobowiązani są do przerwania biegu/marszu i zejścia z trasy.

 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– w II Pabianickim Charytatywnym Biegu i Marszu NW „CORIN-ONKO-RUN” prawo startu mają osoby, które do dnia 9 czerwca 2024 roku ukończą 16 lat, z tym zastrzeżeniem, że osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna,

– zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze,

– weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze zlokalizowanym na terenie Parku Wolności w Pabianicach.

Biuro będzie czynne w następujących godzinach:

09.06.2024 r. (niedziela) w godz. 9.00 – 11.00
(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian godzin otwarcia Biura )

– podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, legitymację lub prawo jazdy),

– podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu/marszu na własną odpowiedzialność, znajdujące się na karcie zgłoszeniowej, z którą zawodnik będzie musiał przyjść do biura zawodów,

– każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową,

– każdy zawodnik otrzyma koszulkę bawełnianą zachęcającą do profilaktyki, w której należy wystartować w Biegu/Marszu. Udział w innej koszulce niż wydana przez organizatora koszulka bawełniana spowoduje dyskwalifikację zawodnika. Rozmiar koszulki należy podać podczas zgłoszenia najpóźniej do dnia 22.05.2024 roku. Po tym terminie wybór rozmiaru koszulki nie będzie możliwy,

– każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy z atrakcyjnymi upominkami od sponsorów

– zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Imprezy, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

 

VIII. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I OPŁATA STARTOWA:

– za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej Fundacji „Zdrowy Biust” www.zdrowybiust.eu lub Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice” www.wszystkograpabianice.pl oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej

– osoby powyżej 60 roku życia płacą wpisowe w wysokości 50 % stawki niezależnie od od terminu zgłoszenia

– opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24

– po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej.

– płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

– opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa,

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych,

– za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora,

– wysokość opłaty jest uzależniona od terminu wpłaty zgodnie z tabelą poniżej,

– opłata startowa nie podlega zwrotowi,

– Organizator deklaruje, że 20 % z otrzymanej wartości opłaty startowej przekaże na leczenie Martynki Stasiak.

– w II terminie Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia wyłącznie 50 uczestników,

– istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na innego zawodnika w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2024 roku. Warunkiem jest wypełnienie formularza przeniesienia pakietu zamieszczonego na stronie:

www.zapisy.inessport.pl i wniesienie opłaty manipulacyjnej w wysokości 15,00 zł.

– osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wszystkie wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego uczestnika, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.

– zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową. Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 

Terminy zgłoszeń:

 

  Data Wpisowe
I termin 05.06.2024 roku 100,00
II termin* 9.06.2024 roku w Biurze zawodów (tylko 50 osób) 120,00

*wpłata w tym terminie wyłącznie w Biurze gotówką. (prosimy nie wysyłać przelewów) W tym terminie przyjmiemy jedynie 50 osób.

 

IX. POMIAR CZASU:

– Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.

– Podczas biegu/marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja, zmiana pozycji mocowania, jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.

– Nieuwzględnienie zawodnika w wynikach biegu/marszu wynikające z błędnie przytwierdzonego numeru z chipem nie stanowi podstawy do protestu.

– W przypadku umieszczenia numeru startowego w innym miejscu, bądź jego zasłonięcia, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.

– Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

– Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto pierwszych 50 zawodników bez względu na płeć, a pozostałe miejsca zostaną ustalone na podstawie czasu netto.

– Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu/marszu smsa z wynikiem.

 

X. BIEG I MARSZ WIRTUALNY:

Jeżeli nie możesz tego dnia być z nami, bo masz kontuzję, nie masz wolnego terminu, masz inne zobowiązania to zapraszamy do udziału w Biegu lub Marszu Wirtualnym. Link do zapisów na II Pabianicki Charytatywnym Wirtualny Bieg i Marsz NW „CORIN-ONKO-RUN” znajdziecie na stronie Fundacji „Zdrowy Biust” lub na stronie Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice”. Zawodników Biegu/Marszu Wirtualnego obowiązują takie same wpłaty i terminy zapisów jak pozostałych uczestników zawodów ( punkt VIII Regulaminu ). Udział w Biegu/Marszu Wirtualnym oznacza uiszczenie wpłaty na zasadach ogólnych z tą różnicą, że uczestnik nie bierze udziału w zorganizowanych biegu oraz marszu. Celem Wirtualnego Biegu/Marszu jest włączenie się w akcję profilaktyczną oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu wczesne wykrywanie raka piersi i raka prostaty, a także wsparcie leczenia Martynki Stasiak. Pakiety zawodników uczestniczących w Biegu i Marszu Wirtualnym będą do odebrania w Biurze Zawodów lub wysłane na adres pocztowy podany podczas zapisów.

 

XI. KLASYFIKACJA:

– w II Pabianickim Charytatywnym Biegu i Marszu NW „CORIN-ONKO-RUN” prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych oddzielnie dla biegaczy oraz oddzielnie dla uczestników marszu Nordic Walking:

  1. Generalna
    – kobiet
    – mężczyzn
  2. Wiekowa mężczyzn

M-16 – 16-19 lat (2008-2005)
M-20 – 20-29 lat (2004-1995)
M-30 – 30-39 lat (1994-1985)
M-40 – 40-49 lat (1984-1975)
M-50 – 50-59 lat (1974-1965)
M-60 – 60-69 lat (1964-1955)
M-70 – 70 lat i powyżej (1954 i starsi)

3. Wiekowa kobiet
K-16 – 16-19 lat (2008-2005)
K-20 – 20-29 lat (2004-1995)
K-30 – 30-39 lat (1994-1985)
K-40 – 40-49 lat (1984-1975)
K-50 – 50-59 lat (1974-1965)
K-60 – 60-69 lat (1964-1955)
K-70 – 70 lat i powyżej (1954 i starsze)

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4. Klubowa
– Klubem może być formalna lub nieformalna grupa minimum 3 osób reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, firmę, grupę przyjaciół, lokalną społeczność, itp. o zwycięstwie Klubu decyduje najniższa suma czasów jej 3 członków.

– Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie biegu przez min. 3 członków Klubu. Sklasyfikowane zostaną tylko i wyłącznie Kluby, które podadzą identyczną nazwę swojego zespołu (Wszystko Gra, Stowarzyszenie Wszystko Gra, Wszystko Gra Pabianice – to nie są te same Kluby/drużyny). O kolejności w klasyfikacji decyduje suma czasów 3 najlepszych zawodników danego Klubu.

 

XII. NAGRODY:

W II Pabianickim Charytatywnym  Biegu i Marszu NW  „CORIN-ONKO-RUN” zawodnicy otrzymają nagrody:

a. w klasyfikacji generalnej mężczyzn zarówno w biegu jak i w marszu NW za miejsca I – III:
dyplom + statuetka + nagroda rzeczowa,

b. w klasyfikacji generalnej kobiet zarówno w biegu jak i w marszu NW za miejsca I – III:
dyplom + statuetka + nagroda rzeczowa,

c. w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zarówno w biegu jak i w marszu NW za zajęcie I miejsca dyplom + nagroda rzeczowa,

d. każdy zawodnik, który ukończy bieg/marsz otrzyma pamiątkowy medal.

e. W klasyfikacji Klubowej Bieg i Nordic Walking zostaną nagrodzone 3 najlepsze Kluby w każdej kategorii ( 3 najlepsze osoby z Klubu):
dyplom + statuetka + nagrody rzeczowe

 

XIII. WYŻYWIENIE:

– koszt opłaty startowej, opłaty za noclegi, dojazdy oraz dodatkowe wyżywienie każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie,

– po ukończeniu biegu/marszu na mecie zawodnicy otrzymają wodę oraz posiłek regeneracyjny. Posiłek regeneracyjny wydawany jest na podstawie bonu, który znajduje się na numerze startowym.

 

XIV. PIKNIK „ZDROWA RODZINA”:

II Pabianickiemu Charytatywnemu Biegowi i Marszowi NW „CORIN-ONKO-RUN” towarzyszyć będzie piknik rodzinny „Zdrowa rodzina”

 

XV.UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

– organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu
i Marszu NW.

– organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu
i paramedycznemu, zatrudnionemu przez Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych,
a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.

– uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu/Marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.


XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– II Pabianicki Charytatywny  Bieg i Marsz NW „CORIN-ONKO-RUN”   odbędzie się bez względu na pogodę,

– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom zawodów opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,

– organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz szatnie depozytowe na terenie Parku Wolności w Pabianicach,

– organizator zapewnia toalety na starcie i mecie,

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegu/Marszu wynikające z winy uczestników,

– uczestnicy II Pabianickiego Charytatywnego Biegu i Marszu NW „CORIN-ONKO-RUN”  równolegle z przystąpieniem do biegu/marszu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie internetowej, w mediach społecznościowych organizatorów i współorganizatorów a także mediach oraz materiałach promocyjnych imprezy,

– pisemne protesty można zgłaszać w Biurze do 30 min  po zakończeniu zmagań przez zawodnika,

– zawodnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie jego wyników zawodów oraz na publiczne podanie jego imienia i nazwiska podczas wręczania nagród,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

XVII. DANE OSOBOWE

– administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”  ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.

– podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi organizacja II Pabianickiego Charytatywnego Biegu i Marszu NW „CORIN-ONKO-RUN”

– dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia, adresu mailowego będą wykorzystywane wyłącznie do celów organizacji, promocji, a także mogą w razie zagrożenia zostać udostępniane służbom odpowiadającym za bezpieczeństwo II Pabianickiego Charytatywnego Biegu i Marszu NW „CORIN-ONKO-RUN”   .

– dane będą przechowywane do 31 grudnia 2024 roku.

– podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zawodach

– uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

– uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

– uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Wersja do pobrania

Brak możliwości komentowania