Statut

ROZDZIAŁ 1.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie „WSZYSTKO GRA – PABIANICE” działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Pabianice

 3. Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy publicznej, administracji rządowej i samorządowej, placówkami oświaty i wychowania, klubami sportowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, a także z organizacjami społecznymi i podmiotami, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia

 4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej swoich członków.

ROZDZIAŁ 2.

Cele

§ 2

§ 1 Początek formularza

 1. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań powodujących rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wzrost aktywności społeczności lokalnych w sferze społecznej, gospodarczej, kulturalnej, ekologicznej oraz rekreacyjno-sportowej.

§ 3

Cele określone w § 2 Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Organizację Pabianickiego Półmaratonu,

 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

 3. Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i szkoleniowej,

 4. Organizowanie imprez sportowych, kulturalno-rozrywkowych, rekreacyjnych, integracyjnych, prowadzenie zorganizowanej działalności sportowej i turystycznej, organizację szkoleń, warsztatów, treningów,

 5. Podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych poprzez sport, rekreację, kulturę, historię, działania patriotyczne, ekologiczne, wychowawcze, kształceniowe powodujących tworzenie warunków do powstawania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

 6. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 7. Prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu życia,

 8. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na cele statutowe stowarzyszenia,

 9. Podtrzymanie i promowanie  tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

 10. Upowszechnianie idei wolontariatu,

 11. Organizowanie wolontariuszy do celów Statutowych Stowarzyszenia,

 12. Prowadzenie działalność edukacyjnej i kształceniowej, w szczególności wśród wolontariuszy,

 13. Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 14. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

 15. Realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym poprzez prowadzenie działalności charytatywnej, dobroczynnej i opiekuńczej

 16. Organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,

 17. Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,

 18. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 19. Działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia oraz ochrony zdrowia,

 20. Tworzenie i wspieranie programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, przemocy, profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień,

 21. Wspieranie innych stowarzyszeń i fundacji,

 22. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia

 23. Wypowiadanie się w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia.

§ 4

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.


2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie:

2. 93.1 – Działalność związana ze sportem

93.11.Z – Działalność obiektów sportowych

93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem

93.2 Z – Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne

56.2 – Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych

56.21.Z – Przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych

56.3 – Przygotowanie i podawanie napojów

79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki

§ 5

1. Działania wymienione w § 3 prowadzone są jako działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.

 1. Stowarzyszenie „WSZYSTKO GRA” realizuje swoje cele oraz prowadzi działalność także wśród osób niezrzeszonych w Stowarzyszeniu.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie; ich prawa i obowiązki

 

§ 6

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

    1. Członków zwyczajnych

    2. Członków wspierających

 

 

§ 7

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

 

§ 8

 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do  czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia poprzedzone jest:

 1. uzyskaniem rekomendacji przynajmniej 2 członków zwyczajnych stowarzyszenia

 2. złożeniem deklaracji członkowskiej

3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu miesiąca od daty złożenia deklaracji wraz z rekomendacją. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie dwóch tygodni od daty jej doręczenia złożyć za pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

 

§ 9

 

1. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące Stowarzyszenia,

 4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

 5. brać udział w pracach, zebraniach, akcjach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia,

 6. uzyskiwać wszelkie informacje od władz Stowarzyszenia o ich działalności.

2. Członkowie Zwyczajny mają obowiązek:

 1. aktywne uczestniczyć w pracach i realizacji celów stowarzyszenia,

 2. przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularne opłacać składki członkowskie,

 4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

 5. brać udział w pracach Stowarzyszenia,

 6. dbać o mienie Stowarzyszenia.

 

§ 10

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana

    działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach

    Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

 1. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji

§ 11

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. wystąpienia z Stowarzyszenia poprzez złożenie oświadczenia do Zarządu Stowarzyszenia,

 2. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,

 3. nie płacenia składki członkowskiej w okresie 6 miesięcy,

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 12

 1. Skreślenie z listy członków może nastąpić w wypadku niewypełnienia obowiązków członkowskich.

 2. Decyzję o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, po wcześniejszym uprzedzeniu o takim zamiarze i umożliwieniu złożenia wyjaśnień.

 3. Od decyzji o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 13

 1. Za osiągnięcia w pracy w Stowarzyszeniu członkowie Stowarzyszenia mogą być wyróżniani i nagradzani.

 2. Formy, rodzaje oraz zasady wyróżnień i nagród określa oddzielny regulamin.

ROZDZIAŁ 4.

Władze, podejmowanie uchwał i decyzji, wybory władz

§ 14

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”

 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwanym dalej „Zarządem”

 3. Komisja Rewizyjna

2. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, dany organ jest uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez mianowanie do zarządu członka Stowarzyszenia w drodze uchwały; odpowiednio do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

3. Wybrana osoba do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca kadencji, na którą została powołana osoba odwołana z funkcji.

4. Uzupełnienie składu organu, w sposób opisany wyżej, nie może dotyczyć więcej niż połowy składu danego organu

§ 15

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że uprawnieni do głosowania jednogłośnie postanowią inaczej.

 2. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

 3. W razie braku rozstrzygnięcia wyboru z powodu uzyskania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów, więcej jednak niż połowy ważnie oddanych głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające na tych kandydatów, w którym o wyborze decyduje zwykła większość głosów.

 4. Jeżeli liczba osób wybranych na zasadach określonych w ust. 2 jest mniejsza niż liczba osób wybieranych w skład danej władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe.

 5. W wyborach dodatkowych w kolejnych głosowaniach biorą udział tylko kandydaci zgłoszeni do pierwszego głosowania, z tym że w kolejnych głosowaniach nie bierze udziału kandydat, który w poprzednim głosowaniu otrzymał najmniejszą liczbę głosów.

§ 16

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

 1. Walne Zebranie Członków może być:

 1. Zwyczajne;

 2. Nadzwyczajne.

§ 17

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na rok jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

 2. Walne Zebranie członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.

 3. Zwyczajne Walne Zebranie:

 1. decyduje o najważniejszych sprawach Stowarzyszenia,

 2. uchwala zmiany Statutu

 3. przyjmuje program rozwoju Stowarzyszenia,

 4. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz Stowarzyszenia za okres od ostatniego Walnego Zebrania

 5. wybiera Prezesa Stowarzyszenia i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych członków Zarządu

 6. określa liczebność i wybiera komisję rewizyjną Stowarzyszenia,

 7. udziela absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 8. uchwala wysokość składek członkowskich

 9. może rozwiązać Stowarzyszenie

§ 18

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a)      z własnej inicjatywy;

b)      na żądanie Komisji Rewizyjnej;

c)      na pisemny wniosek co najmniej 80% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia;

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradowania nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba , że członkowie Walnego Zebrania postanowią inaczej, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Stowarzyszenia.

§ 19

Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ 5

Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 20

1.      Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

2.      Zarząd składa się z 4 do 7 członków, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa, skarbnika i sekretarza Stowarzyszenia, tworzących Prezydium Zarządu.

3.      Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

4.      Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa.

5.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6.      Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

7.      Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego na pierwszym posiedzeniu regulaminu, w którym zaznaczone są kompetencje poszczególnych członków Zarządu.

 

§ 21

 

1. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

 3. informowanie członków o swojej działalności,

 4. ustalanie ramowego planu działania,

 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

 6. ustalenie regulaminu wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,

 7. podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,

 8. podejmowanie decyzji w sprawie zlecania wykonania prac osobom fizycznym i prawnym,

 9. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

 10. zarządzanie finansami,

 11. zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia oraz przyjmowanie sprawozdanie z jego realizacji

 12. podejmowanie uchwał w innych sprawach, wniesionych przez członków Zarządu

 13. przedkładanie do zatwierdzanie Walnemu Zabraniu sprawozdań

 14. podejmowanie decyzji o wejściu Stowarzyszenia w porozumienia z innymi organizacjami,

 15. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 22

 

1.      Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

2.      Dyrektor kieruje pracami biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu

§ 23

 1. Prezes Stowarzyszenia:

 1. kieruje pracą Zarządu,

 2. kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

 3. reprezentuje Stowarzyszenie,

 4. prowadzi gospodarkę finansową Stowarzyszenia przy pomocy skarbnika i wiceprezesa.

ROZDZIAŁ 6

Komisja Rewizyjna

§ 24

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Stowarzyszenia, którzy wybierają spośród siebie  Przewodniczącego Komisji.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Komisji.

4.  Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

5. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym może brać udział upoważniony członek Komisji Rewizyjnej.

§ 25

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

 2. ocena pracy Zarządu,

 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

 4. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

 5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie zauważenia nieprawidłowości w pracy Zarządu.

ROZDZIAŁ 7.

Majątek, gospodarka

§ 26

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)      składki członkowskie;

b)      darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, nawiązki sądowe;

c)      wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);

d)     dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia;

e)      dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, zlecenia usług;

f)       dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie w oddzielnej uchwale

§ 27

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach – w tym majątkowych – Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictwa w imieniu Stowarzyszenia, uprawnione są łącznie dwie osoby spośród Prezydium Zarządu, czyli: Prezes i Skarbnik, Wiceprezes i Skarbnik lub Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 8

Zmiana Statutu i rozwiązanie stowarzyszenia

§ 28

1.      Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Stowarzyszenia.

2.      Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Stowarzyszenia.

3.      Wniosek o zmianę Statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

4.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statusowe, nie nastawione na zysk, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia w sytuacji jego zlikwidowania.

Brak możliwości komentowania