Bieg Ulicą Zamkową – regulamin

REGULAMIN BIEGU i MARSZU NORDIC WALKING ULICĄ ZAMKOWĄ

I.CELE:

 • upowszechnienie biegania oraz Nordic Walking,
 • promocja miasta,
 • promocja ulicy Zamkowej w Pabianicach,
 • integracja pabianiczan, – integracja środowiska biegaczy i środowisk Nordic Walking, – dobra zabawa,
 • popularyzacja biegów i Nordic Walking jako formy rekreacji ruchowej.

II. ORGANIZATORZY:
Miasto Pabianice
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Warzywna 1
95-200 Pabianice

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
NIP 731-204-82-33 REGON 360484832
biuro@pabianickipolmaraton.pl
www.wszystkograpabianice.pl
www.pabianickipolmaraton.pl

IV. TERMIN:
2 września 2023 roku, godz. 22.30

V. START I META:
ul. Stary Rynek 1 (przed Dworem Kapituły Krakowskiej w Pabianicach)

VI. TRASA:

 • dystans 4,1 km – taki numer ma linia tramwajowa przejeżdżająca przez Pabianice, trasa bez atestu,
 • trasa ulicą Zamkową,
 • trasa zabezpieczona,
 • bieg odbędzie się przy wstrzymanym ruchu drogowym,
 • nawierzchnia asfaltowa 100%,
 • limit czasu wynosi 1,5 h. Po tym czasie ruch na ulicy Zamkowej zostanie wznowiony,

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • w Biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 2.09.2023 ukończą 18 lat (osoby niepełnoletnie od 10 roku życia mogą wziąć udział w Biegu wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),
  – zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Biegu,
  – weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Biegu zlokalizowanym na terenie Parku im. Słowackiego w Pabianicach czynnym w godzinach:

2.09.2023 r. (sobota) w godz. 19:00 – 22:00
(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian godzin otwarcia Biura Biegu)

 • podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
  – podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność, znajdujące się na karcie zgłoszeniowej, z którą zawodnik będzie musiał przyjść do biura zawodów,
 • każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową,
  – zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.

VIII. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I WYSOKOŚĆ OPŁATY STARTOWEJ:

 • opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Przelewy24,
 • po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej,
 • płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 • szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji w sprawie płatności znajdują się na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje,
 • opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych,
 • za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora,
 • opłata startowa wynosi 30 zł za osobę. Każdy zawodnik w ramach pakietu otrzyma numer startowy, pamiątkowy medal i wodę,
 • opłata startowa nie podlega zwrotowi,
 • zapisy trwają do dnia 22.08.2023 roku,
  – z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby powyżej 70 roku życia,
 • osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wszystkie wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie przesłana w wersji elektronicznej na adres mailowy podany w profilu danego uczestnika, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata, – zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową, – zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

IX. POMIAR CZASU:

 • pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych, – podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej,
 • zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja, zmiana pozycji mocowania, jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.
 • brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika,
 • każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Bieg z okazji Święta ulicy Zamkowej odbędzie się bez względu na pogodę,

 • W Biegu nie będzie klasyfikacji w żadnej kategorii. Bieg ma formę rodzinną, koleżeńską i jest zorganizowany w ramach Święta ulicy Zamkowej.
  – organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,
  – organizator zapewnia toalety na starcie i mecie,
  – organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników, – uczestnicy Biegu równolegle z przystąpieniem do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z Biegu zamieszczonych na stronach www i FB obsługiwanych przez Organizatorów i Współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych Biegu,
  – zweryfikowani zawodnicy mają prawo do korzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej (autobusy) w dniu 2.09.2023 po okazaniu numeru startowego,
  – ostateczna interpretacja regulaminu Biegu należy do organizatora.

XI. DANE OSOBOWE

 • administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice” ul. Traugutta 2, 95-200 Pabianice.
 • podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi organizacja Biegu i Marszu Nordic Walking ulicą Zamkową
 • dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, daty urodzenia, adresu mailowego będą wykorzystywane wyłącznie do celów organizacji, promocji, a także mogą w razie zagrożenia zostać udostępniane służbom odpowiadającym za bezpieczeństwo Biegu.
 • dane będą przechowywane do 31 grudnia 2023 roku.
 • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Biegu.
 • uczestnik jest uprawniony do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 • uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Brak możliwości komentowania