KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), informuję, iż:

 

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice” z siedzibą w Pabianicach przy ul. Traugutta 2.
 2. Pana/Pani dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa podczas zapisu na organizowane przez Stowarzyszenie wydarzenie sportowe. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją wydarzeń sportowych, w tym do: kontaktu drogą elektroniczną, zebrania oświadczeń o stanie zdrowia, weryfikacji zawodników, księgowania wpłat, pomiaru czasu, ogłoszenia wyników, wręczenia nagród, przygotowania relacji z imprez sportowych, publikacji zdjęć z wydarzeń. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże brak zgody na ich przetwarzanie jest jednoznaczne
  z brakiem możliwości uczestniczenia w organizowanym przez Stowarzyszenie wydarzeniu sportowym.
 3. Nie udostępniamy Państwa danych osobom lub podmiotom trzecim. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usługi. Odbiorcami Państwa danych mogą być udostępnione współorganizatorom wymienionym każdorazowo w regulaminie wydarzenia. Podanie tych danych jest niezbędne do realizacji usługi.
 4. W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  (np. Policji, dostawcom usług płatniczych). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Państwa danych.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane najkrócej jak to jest możliwe.
  Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:
 • w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie wizerunku, będziemy przetwarzać Państwa  dane osobowe do czasu odwołania zgody,
 • dane osobowe niezbędne do rozliczenia zrealizowanego wydarzenia, w tym sprawozdawczości przez 5 lat od zakończenia imprezy,
 • dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes.
 1. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa). Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice” do pobrania w formacie .doc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *