III Pabianicki Marsz NW – Regulamin

REGULAMIN

III PABIANICKI MARSZ NORDIC WALKING „FORMA NA PIĄTKĘ”


I. CELE:

 • popularyzacja NORDIC WALKING jako uniwersalnej formy rekreacji ruchowej
  i aktywności sportowej dla każdego,

 • propagowanie aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia,

 • promocja miasta PABIANICE,

 • wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną,

 • integracja pasjonatów, zawodników NORDIC WALKING,

 • wyłonienie najlepszych zawodników kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn
  w ramach III Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę”.


II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789-133-363

biuro@wszystkograpabianice.pl
www.wszystkograpabianice.pl

Biuro czynne:
wtorki w godz. 17.00 – 19.00

Grupa Treningowa „FORMA NA PIĄTKĘ” NORDIC WALKING
działająca w ramach Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice”


III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Urząd Miejski w Pabianicach,

 • Powiat Pabianicki,

 • Nadleśnictwo Kolumna Lasy Państwowe.

IV. PATRONAT:

 • Krzysztof Habura – Starosta Pabianicki

 • Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Miasta Pabianic


V. TERMIN:

22 września 2019 roku, godz. 11.00 – limit czasu 2,5 godziny


VI. START I META:

Terenin – parking leśny


VII. TRASA:

 • ok. 11 km – jedna pętla,

 • nawierzchnia: 100% ścieżki i dukty leśne,

 • trasa oznakowana co 1 km, zabezpieczona taśmą ostrzegawczą,

 • punkt pomocy medycznej na starcie i mecie oraz na trasie,

 • dwa punkty żywieniowe w odstępach ok. 3/6 km od Startu (woda, cukier w kostkach, banan, czekolada)


VIII. LIMIT UCZESTNIKÓW:

200 osób ( + 20 do dyspozycji organizatora)
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.


IX. PROGRAM ZAWODÓW:

 • 8:00 – 10:00 – Weryfikacja uczestników w Biurze Zawodów,

 • 10.30 – Ceremonia otwarcia III Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę”,

 • 10:45 – Rozgrzewka,

 • 11:00 – Start III Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę”,

 • 13:30 – Zamknięcie trasy,

 • 13:30 – 14:00 – Rozpatrywanie protestów i odwołań,

 • 14:00 – Ceremonia zamknięcia III Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę”. Ogłoszenie wyników / dekoracje


X. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • w III Pabianickim Marszu Nordic Walking „Forma na Piatkę” prawo startu mają osoby, które do dnia 22 września 2019 roku ukończą 16 lat
  (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zawodach wyłącznie
  za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),

 • zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów,

 • weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych
  odbędzie się w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie parkingu
  w Tereninie czynnym 22.09.2019 r. (niedziela) w godz. 08:00 – 10:00,

 • podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający
  tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),

 • podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie
  lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w Zawodach lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w marszu NW na własną odpowiedzialność,

 • po zakończonej weryfikacji każdy uczestnik otrzyma zwrotny chip do pomiaru czasu oraz numer startowy, który musi być przypięty w widocznym miejscu (na piersi) przez cały czas trwania marszu NW,

 • zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów, zarządzeń Organizatorów, Sędziego Głównego oraz Służby Porządkowej, Służby Leśnej.


XI. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 • opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay,

 • po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez który należy dokonać opłaty startowej,

 • płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności,

 • opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa,

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 • opłata startowa obejmuje między innymi: numer startowy, chip zwrotny,
  agrafki, nagrody, posiłek regeneracyjny, obsługę medyczną, pomiar czasu, napoje, medal, udział w konkursie, toalety.

 • z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby, które do dnia zawodów ukończą 70 rok życia

 • Zapisy internetowe kończą się w dniu 6.09.2019. Po tym terminie zapisanie się na zawody nie będzie już możliwe.


Terminy zgłoszeń i opłaty:

I termin od 15.05.2019 do 30.06.2019 – 45,00 zł
II termin od 01.07.2019 do 31.08.2019 – 55,00 zł
III termin od 01.09.2019 do 6.09.2019 – 70,00 zł

IV termin w dniu zawodów 22.09.2019 – 80 zł ( tylko gotówką) przy czym Organizator zastrzega sobie przyjęcie w tym dniu wyłącznie 10 uczestników


XII. POMIAR CZASU:

 • pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta,

 • brak numeru startowego lub chipa przy bucie będzie równoznaczny
  z dyskwalifikacją zawodnika,

 • do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto,

 • każdy zawodnik otrzyma po zakończonym marszu smsa z wynikiem.


XIII. KLASYFIKACJA:

W III Pabianickim Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę” prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

1. Generalna
– kobiet
– mężczyzn

2.Wiekowa kobiet
K-1 – 16-29 lat
K-2 – 30-39 lat
K-3 – 40 – 49 lat
K-4 – 50-59 lat

K-5 – 60 +

3 Wiekowa mężczyzn
M-1 – 16-29 lat
M-2 – 30-39 lat
M-3 – 40 – 49 lat
M-4 – 50-59 lat

M-5 – 60 +

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje data urodzenia.

4. Najlepsi pabianiczanie:
– Najlepsza pabianiczanka,
– Najlepszy pabianiczanin.


XIV. NAGRODY:

W III Pabianickim Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę” zawodnicy otrzymają nagrody:

a. w klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca I – III puchar, dyplom, nagrody rzeczowe,
b. w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca I – III puchar, dyplom, nagrody rzeczowe,
c. w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za zajęcie I – III puchar, dyplom
d. każdy zawodnik, który ukończy marsz NW otrzyma pamiątkowy medal,
e. za zajęcie I miejsca w kategorii Najlepsza pabianiczanka oraz Najlepszy pabianiczanin: puchar,
f. dodatkowo drobne upominki otrzymają najstarszy mężczyzna i najstarsza kobieta, którzy ukończą Zawody oraz najmłodsza pabianiczanka, najmłodszy pabianiczanin

g. w III Pabianickim Marszu Nordic Walking nagrody się nie dublują dotyczy punktów : a,b,c,


XV. WYŻYWIENIE:

 • na trasie III Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę” na punkcie żywieniowym zawodnicy otrzymają wodę, banana, cukier w kostkach, czekoladę

 • po ukończeniu III Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę” na mecie zawodnicy otrzymają wodę oraz posiłek regeneracyjny.
  Posiłek regeneracyjny wydawany jest na podstawie numeru startowego.

 • uczestnicy oraz osoby towarzyszące będą mogły skorzystać z KAWIARENKI, która będzie usytuowana na terenie parkingu leśnego w Tereninie.


XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • III Pabianicki Marsz Nordic Walking „Forma na Piątkę” odbędzie się bez względu na pogodę,

 • organizator zapewnia wszystkim uczestnikom III Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piatkę” opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,

 • organizator zapewnia szatnie/depozyt na terenie parkingu leśnego w Tereninie,

 • organizator zapewnia toalety na starcie i mecie,

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu NW wynikające z winy uczestników,

 • podczas III Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę” odbędzie się konkurs z nagrodami. Do udziału w nim uprawnieni będą wszyscy zawodnicy, którzy ukończą marsz w wyznaczonym limicie czasu. Nagrody wygrane podczas konkursu będą do odebrania w trakcie dekoracji zwycięzców.
  Każdy, kto otrzyma nagrodę zobowiązany jest do podpisania protokołu
  odebrania nagrody. Nagrody można odebrać w dniu Zawodów.

 • uczestnicy III Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piatkę” równolegle z przystąpieniem do marszu NW wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z Zawodów zamieszczonych na stronach Organizatora i Współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych marszu NW,

 • definicja: „marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się naprzemiennymi krokami do przodu, z jednoczesnym odpychaniem się kijami z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem”.

 • na trasie znajdować się będą Sędziowie NW, którzy będą dokonywać oceny techniki marszu NW, a w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad dotyczących prawidłowej techniki marszu NW udzielać kar i ostrzeżeń, włącznie ze zdjęciem Zawodnika z trasy, co skutkuje dyskwalifikacją.

 • osoby startujące w Zawodach zobowiązane są do korzystania wyłącznie z kijów do Nordic Walking, użycie kijów trekingowych lub Bungy Pump będzie skutkowało niedopuszczeniem i dyskwalifikacją,

 • pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Zawodów po zakończeniu marszu do momentu dekoracji zwycięzców,

 • ostateczna interpretacja regulaminu Zawodów należy do Organizatora i Sędziego Głównego.

Brak możliwości komentowania