Regulamin

I PABIANICKI MARSZ NORDIC WALKING
„FORMA NA PIĄTKĘ”


I. CELE:

 • popularyzacja NORDIC WALKING jako uniwersalnej formy rekreacji ruchowej
  i aktywności sportowej dla każdego,
 • propagowanie aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia,
 • promocja miasta PABIANICE,
 • wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną,
 • integracja pasjonatów, zawodników NORDIC WALKING,
 • wyłonienie najlepszych zawodników kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn
  w ramach I Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę”.


II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789-133-363

biuro@wszystkograpabianice.pl
www.wszystkograpabianice.pl

Biuro czynne:
wtorki w godz. 17.00 – 19.00

Grupa Treningowa Nordic Walking „Forma na Piątkę”,
działająca w ramach Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice”


III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Urząd Miejski w Pabianicach,
 • Nadleśnictwo Kolumna Lasy Państwowe.


IV. TERMIN:

24 wrzesień 2017 roku, godz. 11.00 – limit czasu 2,5 godziny


V. START I META:

Terenin – parking leśny


VI. TRASA:

 • ok. 13 km (w tym pętla o długości ok. 6 km do pokonania dwukrotnie),
 • nawierzchnia: ścieżki i dukty leśne,
 • trasa oznakowana co 1 km, zabezpieczona taśmą ostrzegawczą,
 • punkt pomocy medycznej na starcie i mecie oraz na trasie,
 • punkt odżywiania na ok. 3 km (woda, czekolada, banan),


VII. LIMIT UCZESTNIKÓW:

– 400 osób
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.


VIII. PROGRAM ZAWODÓW:

 • 8:00 – 10:00 – Weryfikacja uczestników w Biurze Zawodów,
 • 10.30 – Ceremonia otwarcia I Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piatkę”,
 • 10:45 – Rozgrzewka,
 • 11:00 – Start I Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piatkę”,
 • 13:30 – Zamknięcie trasy,
 • 13:30 – 14:00 – Rozpatrywanie protestów i odwołań,
 • 14:00 – Ceremonia zamknięcia I Pabianickiego Marszu Nordic Walking
  „Forma na Piatkę”. Ogłoszenie wyników / dekoracje


IX. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • w I Pabianickim Marszu Nordic Walking „Forma na Piatkę” prawo startu
   mają osoby, które do dnia 24 września 2017 roku ukończą 16 lat
   (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zawodach wyłącznie
   za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),
  • zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów,
  • weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych
   odbędzie się w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie parkingu
   w Tereninie czynnym 24.09.2017 r. (niedziela) w godz. 08:00 – 10:00,
  • podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający
   tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
  • podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie
   lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w Zawodach lub własnoręcznie
   złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w marszu NW
   na własną odpowiedzialność,
  • po zakończonej weryfikacji każdy uczestnik otrzyma zwrotny chip do
   pomiaru czasu oraz numer startowy, który musi być przypięty w widocznym
   miejscu (na piersi) przez cały czas trwania marszu NW,
  • zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów,
   zarządzeń Organizatorów, Sędziego Głównego oraz Służby Porządkowej, Służby Leśnej.


X. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I OPŁATA STARTOWA:

  • za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza
   umieszczonego na stronie internetowej firmy obsługującej pomiar czasu,
   do którego odnośnik podany jest na stronie www.wszystkograpabianice.pl
   oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej,
  • za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania środków finansowych
   na koncie organizatora,
  • organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego,
   przelewu bankowego z winy poczty lub banku,
  • opłata startowa obejmuje między innymi: numer startowy, chip zwrotny,
   agrafki, nagrody, posiłek regeneracyjny, obsługę medyczną, pomiar czasu,
   napoje, medal, udział w konkursie, toalety.
  • z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby, które do dnia zawodów ukończą
   70 rok życia (urodzeni do 1947 roku)

Zapisy internetowe kończą się w dniu 12.09.2017. Po tym terminie zapisanie się na zawody nie będzie już możliwe.


Terminy zgłoszeń i opłaty:

I termin do 31.05.2017 – 45,00 zł
II termin od 01.06.2017 do 31.08.2017 – 55,00 zł
III termin * od 01.09.2017 do 12.09.2017 70,00 zł *

*wpłata w tym terminie wyłącznie gotówką w Biurze Stowarzyszenia (prosimy nie wysyłać przelewów

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2
95-200 Pabianice
Nr konta bankowego: 37124030441111001071323809
tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem I Pabianicki Marsz NW


XI. POMIAR CZASU:

 • pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta,
 • brak numeru startowego lub chipa przy bucie będzie równoznaczny
  z dyskwalifikacją zawodnika,
 • do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto,
 • każdy zawodnik otrzyma po zakończonym marszu smsa z wynikiem.


  XII. KLASYFIKACJA:

  W I Pabianickim Marszu Nordic Walking „Forma na Piatkę” prowadzona będzie
  klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

  1. Generalna
  – kobiet
  – mężczyzn

  2.Wiekowa kobiet
  K-1 – 16-29 lat
  K-2 – 30-45 lat
  K-3 – 46-59 lat
  K-4 – 60+

  3 Wiekowa mężczyzn
  M-1 – 16-29 lat
  M-2 – 30-45 lat
  M-3 – 46-59 lat
  M-4 – 60+

  O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje data urodzenia.

  4. Najlepsi pabianiczanie:
  – Najlepsza pabianiczanka,
  – Najlepszy pabianiczanin.


  XIII. NAGRODY:

  W I Pabianickim Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę” zawodnicy otrzymają nagrody:

  a. w klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca I – III puchar, dyplom, nagrody rzeczowe,
  b. w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca I – III puchar, dyplom, nagrody rzeczowe,
  c. w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za zajęcie I – III puchar, dyplom
  d. każdy zawodnik, który ukończy marsz NW otrzyma pamiątkowy medal,
  e. za zajęcie I miejsca w kategorii Najlepsza pabianiczanka oraz Najlepszy pabianiczanin: puchar,
  f. dodatkowo drobne upominki otrzymają najstarszy mężczyzna i najstarsza kobieta, którzy ukończą Zawody


  XIV. NOCLEGI I WYŻYWIENIE:

    • dla osób chętnych zostanie przygotowana specjalna oferta cenowa w
     Hotelu „Włókniarz” MOSiR w Pabianicach,
    • na trasie I Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę”
     na punkcie żywieniowym zawodnicy otrzymają wodę, banana,
     czekoladę, cukier w kostkach.
    • po ukończeniu I Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piatkę”
     na mecie zawodnicy otrzymają wodę oraz posiłek regeneracyjny.
     Posiłek regeneracyjny wydawany jest na podstawie numeru startowego.
    • uczestnicy oraz osoby towarzyszące będą mogły skorzystać z KAWIARENKI,
     która będzie usytuowana na terenie parkingu leśnego w Tereninie.


  XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

   • I Pabianicki Marsz Nordic Walking „Forma na Piątkę” odbędzie się bez względu na pogodę,
   • organizator zapewnia wszystkim uczestnikom I Pabianickiego Marszu
    Nordic Walking „Forma na Piatkę” opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,
   • organizator zapewnia szatnie/depozyt na terenie parkingu leśnego w Tereninie,
   • organizator zapewnia toalety na starcie i mecie,
   • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce
    na trasie marszu NW wynikające z winy uczestników,
   • podczas I Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę” odbędzie
    się konkurs z nagrodami. Do udziału w nim uprawnieni będą wszyscy zawodnicy,
    którzy ukończą marsz w wyznaczonym limicie czasu. Nagrody wygrane
    podczas konkursu będą do odebrania w trakcie dekoracji zwycięzców.
    Każdy, kto otrzyma nagrodę zobowiązany jest do podpisania protokołu
    odebrania nagrody. Nagrody można odebrać w dniu Zawodów.
   • uczestnicy I Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piatkę”
    równolegle z przystąpieniem do marszu NW wyrażają zgodę na publikację
    wizerunku w relacjach z Zawodów zamieszczonych na stronach Organizatora
    i Współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych marszu NW,
   • definicja: „marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się naprzemiennymi
    krokami do przodu, z jednoczesnym odpychaniem się kijami z zachowaniem
    stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem
    jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem”.
   • na trasie znajdować się będą Sędziowie NW, którzy będą dokonywać oceny
    techniki marszu NW, a w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad
    dotyczących prawidłowej techniki marszu NW udzielać kar i ostrzeżeń
   • osoby startujące w Zawodach zobowiązane są do korzystania wyłącznie z kijów
    do nordic walking, użycie kijów trekingowych lub Bungy Pump będzie
    skutkowało niedopuszczeniem i dyskwalifikacją,
   • pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Zawodów po zakończeniu marszu
    do momentu dekoracji zwycięzców,
   • ostateczna interpretacja regulaminu Zawodów należy do Organizatora
    i Sędziego Głównego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *