II Pabianicki Marsz NW – Regulamin

REGULAMIN
II PABIANICKI MARSZ NORDIC WALKING „FORMA NA PIĄTKĘ”

 

I. CELE:

– popularyzacja NORDIC WALKING jako uniwersalnej formy rekreacji ruchowej
i aktywności sportowej dla każdego,
– propagowanie aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia,
– promocja miasta PABIANICE,
– wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną,
– integracja pasjonatów, zawodników NORDIC WALKING,
– wyłonienie najlepszych zawodników kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn
w ramach II Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę”.

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789-133-363
biuro@wszystkograpabianice.pl
www.wszystkograpabianice.pl

Biuro czynne:
wtorki w godz. 17.00 – 19.00
Grupa Treningowa „FORMA NA PIĄTKĘ” NORDIC WALKING
działająca w ramach Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice”

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach,
– Nadleśnictwo Kolumna Lasy Państwowe.

IV. TERMIN:

23 wrzesień 2018 roku, godz. 11.00 – limit czasu 2,5 godziny

V. START I META:

Terenin – parking leśny

VI. TRASA:

– ok. 13 km (w tym pętla o długości ok. 6,5 km do pokonania dwukrotnie),
– nawierzchnia: 100% ścieżki i dukty leśne,
– trasa oznakowana co 1 km, zabezpieczona taśmą ostrzegawczą,
– punkt pomocy medycznej na starcie i mecie oraz na trasie,
– dwa punkty żywieniowe w odstępach ok. 3/6 km od Startu (woda, cukier w kostkach, banan),

VII. LIMIT UCZESTNIKÓW:

– 150 osób ( + 20 do dyspozycji organizatora)
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.

VIII. PROGRAM ZAWODÓW:

8:00 – 10:00 – Weryfikacja uczestników w Biurze Zawodów,
10.30 – Ceremonia otwarcia II Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę”,
10:45 – Rozgrzewka,
11:00 – Start II Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę”,
13:30 – Zamknięcie trasy,
13:30 – 14:00 – Rozpatrywanie protestów i odwołań,
14:00 – Ceremonia zamknięcia II Pabianickiego Marszu Nordic Walking
„Forma na Piątkę”. Ogłoszenie wyników / dekoracje

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– w II Pabianickim Marszu Nordic Walking „Forma na Piatkę” prawo startu
mają osoby, które do dnia 23 września 2018 roku ukończą 16 lat
(osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zawodach wyłącznie
za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),
– zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów,
– weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych
odbędzie się w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie parkingu
w Tereninie czynnym 23.09.2018 r. (niedziela) w godz. 08:00 – 10:00,
– podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający
tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
– podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w Zawodach lub własnoręcznie
złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w marszu NW
na własną odpowiedzialność,
– po zakończonej weryfikacji każdy uczestnik otrzyma zwrotny chip do
pomiaru czasu oraz numer startowy, który musi być przypięty w widocznym
miejscu (na piersi) przez cały czas trwania marszu NW,
– zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów, zarządzeń Organizatorów,
Sędziego Głównego oraz Służby Porządkowej, Służby Leśnej.

X. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I OPŁATA STARTOWA:

– za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza
umieszczonego na stronie internetowej firmy obsługującej pomiar czasu,
do którego odnośnik podany jest na stronie www.wszystkograpabianice.pl
oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej,
– za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania środków finansowych
na koncie organizatora,
– organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego,
przelewu bankowego z winy poczty lub banku,
– opłata startowa obejmuje między innymi: numer startowy, chip zwrotny,
agrafki, nagrody, posiłek regeneracyjny, obsługę medyczną, pomiar czasu,
napoje, medal, udział w konkursie, toalety.
– z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby, które do dnia zawodów ukończą
70 rok życia (urodzeni do 1947 roku)
Zapisy internetowe kończą się w dniu 10.09.2018.
Po tym terminie zapisanie się na zawody nie będzie już możliwe.

Terminy zgłoszeń i opłaty:
I termin od 23.05.2018 do 30.06.2018 – 45,00 zł
II termin od 01.07.2018 do 31.08.2018 – 55,00 zł
III termin od 01.09.2018 do 10.09.2018 – 70,00 zł

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2
95-200 Pabianice
Nr konta bankowego: 37 1240 3044 1111 0010 7132 3809
tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem II Pabianicki Marsz NW

XI. POMIAR CZASU:

– pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do buta,
– brak numeru startowego lub chipa przy bucie będzie równoznaczny
z dyskwalifikacją zawodnika,
– do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto,
– każdy zawodnik otrzyma po zakończonym marszu smsa z wynikiem.

XII. KLASYFIKACJA:

W II Pabianickim Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę” prowadzona będzie
klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:

1. Generalna
– kobiet
– mężczyzn

2. Wiekowa kobiet
K-1 – 16-29 lat
K-2 – 30-45 lat
K-3 – 46-59 lat
K-4 – 60+

3. Wiekowa mężczyzn
M-1 – 16-29 lat
M-2 – 30-45 lat
M-3 – 46-59 lat
M-4 – 60+
O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje data urodzenia.

4. Najlepsi pabianiczanie:
– Najlepsza pabianiczanka,
– Najlepszy pabianiczanin.

XIII. NAGRODY:

W II Pabianickim Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę” zawodnicy otrzymają nagrody:
a. w klasyfikacji generalnej mężczyzn za miejsca I – III puchar, dyplom, nagrody rzeczowe,
b. w klasyfikacji generalnej kobiet za miejsca I – III puchar, dyplom, nagrody rzeczowe,
c. w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za zajęcie I – III puchar, dyplom
d. każdy zawodnik, który ukończy marsz NW otrzyma pamiątkowy medal,
e. za zajęcie I miejsca w kategorii Najlepsza pabianiczanka oraz Najlepszy pabianiczanin: puchar,
f. dodatkowo drobne upominki otrzymają najstarszy mężczyzna i najstarsza kobieta, którzy ukończą Zawody
oraz najmłodsza pabianiczanka, najmłodszy pabianiczanin
g. w II Pabianickim Marszu Nordic Walking na grody się nie dublują dotyczy punktów : a,b,c,

XIV. WYŻYWIENIE:

– na trasie II Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę”
na punkcie żywieniowym zawodnicy otrzymają wodę, banana, cukier w kostkach.
– po ukończeniu II Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę” na mecie zawodnicy
otrzymają wodę oraz posiłek regeneracyjny.
Posiłek regeneracyjny wydawany jest na podstawie numeru startowego.
– uczestnicy oraz osoby towarzyszące będą mogły skorzystać z KAWIARENKI,
która będzie usytuowana na terenie parkingu leśnego w Tereninie.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– II Pabianicki Marsz Nordic Walking „Forma na Piątkę” odbędzie się bez względu na pogodę,
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom II Pabianickiego Marszu
Nordic Walking „Forma na Piatkę” opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,
– organizator zapewnia szatnie/depozyt na terenie parkingu leśnego w Tereninie,
– organizator zapewnia toalety na starcie i mecie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce
na trasie marszu NW wynikające z winy uczestników,
– podczas II Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piątkę” odbędzie się konkurs z nagrodami.
Do udziału w nim uprawnieni będą wszyscy zawodnicy, którzy ukończą marsz w wyznaczonym limicie czasu.
Nagrody wygrane podczas konkursu będą do odebrania w trakcie dekoracji zwycięzców.
Każdy, kto otrzyma nagrodę zobowiązany jest do podpisania protokołu
odebrania nagrody. Nagrody można odebrać w dniu Zawodów.
– uczestnicy II Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piatkę”
równolegle z przystąpieniem do marszu NW wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach
z Zawodów zamieszczonych na stronach Organizatora i Współorganizatorów,
w mediach oraz materiałach promocyjnych marszu NW,
– definicja: „marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się naprzemiennymi krokami do przodu,
z jednoczesnym odpychaniem się kijami z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią,
w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem”.
– na trasie znajdować się będą Sędziowie NW, którzy będą dokonywać oceny techniki marszu NW,
a w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad dotyczących prawidłowej techniki marszu NW udzielać kar i ostrzeżeń
– osoby startujące w Zawodach zobowiązane są do korzystania wyłącznie z kijów do Nordic Walking,
użycie kijów trekingowych lub Bungy Pump będzie skutkowało niedopuszczeniem i dyskwalifikacją,
– pisemne protesty można zgłaszać w Biurze Zawodów po zakończeniu marszu do momentu dekoracji zwycięzców,
– ostateczna interpretacja regulaminu Zawodów należy do Organizatora
i Sędziego Głównego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *