Regulamin CORIN-ONKO-RUN

REGULAMIN

II PABIANICKIEGO CHARYTATYWNEGO BIEGU i MARSZU NW

CORIN-ONKO-RUN”

I. CELE:
– wspieranie i podnoszenie świadomości w zakresie profilaktyki onkologicznej i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych w szczególności raka piersi, płuc, jelita grubego i prostaty,

– upowszechnienie masowego biegania,

zachęcanie do regularnych badań profilaktycznych,
– promocja miasta PABIANICE,
– zachęcenie do uprawiania sportu,
– wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,
– rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,


II. ORGANIZATOR:

Fundacja „Zdrowy Biust”,

– Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach

IV. TERMIN:
7 czerwca 2020 roku, godz. 11.00 – limit czasu 1,5 h

V. START I META:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3


VI. TRASA:
– dystans 5 km,
– trasa: ulice Pabianic
– trasa jest oznakowana (co 1 km), zabezpieczona,
– bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym,
– nawierzchnia asfaltowa 100%, – od godziny 11.00 do 12.30 w dniu 7.06.2020 roku trasa będzie zamknięta lub dopuszczony będzie jednostronny ruch kołowy zgodnie z decyzją
o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny. Uczestników obowiązuje limit czasowy wynoszący 1,5 h. Wszyscy zawodnicy, którzy nie ukończą biegu
do godziny 12.30 zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.


VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w II Pabianickim Charytatywnym Biegu i Marszu NW „CORIN-ONKO-RUN” prawo startu mają osoby, które do dnia 7 czerwca 2020 roku ukończą 16 lat (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),
– zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze,
– weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze zlokalizowanym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 czynnym w następujących godzinach:

07.06.2020 r. (niedziela) w godz. 08:00 – 10:00
(Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian godzin otwarcia Biura)
podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty,legitymację, paszport lub prawo jazdy), – podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność,
– każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w widocznym miejscu (na piersi) przez cały czas trwania biegu, – każdy zawodnik otrzyma koszulkę bawełnianą zachęcającą do profilaktyki, w której należy wystartować w Biegu. Rozmiar koszulki należy podać podczas zgłoszenia najpóźniej do dnia 24.05.2020 roku. Po tym czasie wybór rozmiaru koszulki nie będzie możliwy.
– zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu Biegu, obowiązujących przepisów, zarządzeń organizatorów oraz służb porządkowych.


VIII. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I OPŁATA STARTOWA:
– za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej Fundacji „Zdrowy Biust” www.zdrowybiust.eu lub Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice” www.wszystkograpabianice.pl oraz wpłacenie
w terminie opłaty startowej,
– za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania przelewu,
– opłata startowa nie podlega zwrotowi,
– organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego, przelewu bankowego z winy poczty lub banku,
– osoby powyżej 60 roku życia płacą wpisowe w wysokości 30,00 zł niezależnie od terminu zgłoszenia, – zapisy i wpłaty internetowe trwają do 24.05.2020 roku do godz. 24.00 – w III terminie Organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia wyłącznie 50 zawodników

Terminy zgłoszeń:

Data

Wpisowe

I termin do 30.04.2020 roku

40,00 zł

II termin do 24.05.2020 roku

50,00 zł

III termin* 7.06.2020 roku

W Biurze ( tylko gotówką)

60,00 zł

*wpłata w tym terminie wyłącznie w Biurze gotówką. (prosimy nie wysyłać przelewów)

– Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay.
– Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez który należy dokonać opłaty startowej.
– Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
– Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

IX. BIEG I MARSZ WIRTUALNY:

Jeżeli nie możesz tego dnia być z nami, bo masz kontuzję, nie masz wolnego terminu, masz inne zobowiązania to zapraszamy do udziału w Biegu Wirtualnym. Link do zapisów na II Pabianicki Charytatywnym Wirtualny Bieg i Marsz NW „CORIN-ONKO-RUN” znajdziecie na stronie Fundacji „Zdrowy Biust” lub na stronie Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice”. Zawodników Biegu Wirtualnego obowiązują takie same wpłaty i terminy zapisów jak pozostałych uczestników Biegu ( punkt VIII Regulaminu ). Udział w Biegu Wirtualnym oznacza uiszczenie wpłaty na zasadach ogólnych z tą różnicą, że uczestnik nie bierze udziału w zorganizowanych biegu oraz marszu. Każdy Wirtualny zawodnik otrzyma od Organizatora dyplom. Celem Wirtualnego Biegu jest włączenie się w akcję profilaktyczną oraz wspieranie przedsięwzięć mających na celu wczesne wykrywanie raka piersi i raka prostaty.

X. POMIAR CZASU:

– Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.

– Brak numeru lub prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

– Bieg odbywa się w koszulkach, które zawodnicy otrzymają w pakiecie. Brak koszulki Biegu będzie równoznaczny z dyskwalifikacją

– Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.

– Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

XI. KLASYFIKACJA:
W II Pabianickim Charytatywnym Biegu i Marszu NW „CORIN-ONKO-RUN” prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych oddzielnie dla biegaczy oraz oddzielnie dla uczestników marszu Nordic Walking:

1. Generalna
– kobiet
– mężczyzn

2. Wiekowa mężczyzn
M-16 – 16-19 lat (2003-2000)
M-20 – 20-29 lat (1999-1990)
M-30 – 30-39 lat (1989-1980)
M-40 – 40-49 lat (1979-1970)
M-50 – 50-59 lat (1969-1960)
M-60 – 60-69 lat (1959-1950)
M-70 – 70 lat i powyżej (1949 i starsi)

3. Wiekowa kobiet
K-16 – 16-19 lat (2003-2000)
K-20 – 20-29 lat (1999-1990)
K-30 – 30-39 lat (1989-1980)
K-40 – 40-49 lat (1979-1970)
K-50 – 50-59 lat (1969-1960)
K-60 – 60-69 lat (1959-1950)
K-70 – 70 lat i powyżej (1949 i starsze)

O zaliczeniu do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.


XII. NAGRODY:
W II Pabianickim Charytatywnym Biegu i Marszu NW „CORIN-ONKO-RUN” zawodnicy otrzymają nagrody:
a. w klasyfikacji generalnej mężczyzn zarówno w biegu jak i w marszu NW za miejsca I – III:
dyplom + statuetka + nagroda rzeczowa,
b. w klasyfikacji generalnej kobiet zarówno w biegu jak i w marszu NW za miejsca I – III:
dyplom + statuetka + nagroda rzeczowa,
c. w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn zarówno w biegu jak i w marszu NW za zajęcie I miejsca dyplom + nagroda rzeczowa,
d. każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal


XIII. NOCLEGI I WYŻYWIENIE:
– koszt opłaty startowej, opłaty za noclegi, dojazdy oraz dodatkowe wyżywienie każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie,
– dla osób chętnych zostanie przygotowana specjalna oferta cenowa w Hotelu „Włókniarz” MOSiR w Pabianicach,
– na trasie biegu na punkcie żywieniowym zawodnicy otrzymają wodę,
– po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają wodę oraz posiłek regeneracyjny. Posiłek regeneracyjny wydawany jest na podstawie bonu, który znajduje się na numerze startowym.


XIV. PIKNIK „ZDROWA RODZINA”: II Pabianicki Charytatywny Bieg i Marsz NW „CORIN-ONKO-RUN” jest imprezą towarzyszącą Pikniku Profilaktycznego „Zdrowa Rodzina”

 

XV.UBEZPIECZENIE i KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

-organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu i Marszu NW.

– organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu przez Organizatora, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.

– uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu/Marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– II Pabianicki Charytatywny Bieg i Marsz NW „CORIN-ONKO-RUN” odbędzie się bez względu na pogodę,
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom biegu opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,
– organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz szatnie depozytowe na terenie MOSiR w Pabianicach,
– organizator zapewnia toalety i natryski na starcie i mecie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników,

-uczestnicy II Pabianickiego Charytatywnego Biegu i Marszu NW „CORIN-ONKO-RUN” równolegle z przystąpieniem do biegu wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronie, instagramie, FB, stronie organizatorów i współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu, – pisemne protesty można zgłaszać w Biurze bezpośrednio po zakończeniu zawodów,zawodnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Biegu oraz na publiczne podanie jego imienia i nazwiska podczas wręczania nagród – odbieranie pakietu za inną osobę bądź osoby jest możliwe pod warunkiem, że osoba odbierająca pakiet startowy w biurze zawodów przy weryfikacji zawodnika przekaże osobie weryfikującej upoważnienie do odbioru pakietu, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do biegu lub marszu oraz okaże kopie dowodu osobistego uczestnika za którego odbiera pakiet,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Wersja do pobrania

Brak możliwości komentowania