I Pabianicki Rajd NW – Regulamin

REGULAMIN
RAJD NW – przy II PABIANICKI MARSZ NORDIC WALKING
„FORMA NA PIĄTKĘ”

 

I. CELE:

– popularyzacja NORDIC WALKING jako uniwersalnej formy rekreacji ruchowej
i aktywności sportowej dla każdego,
– propagowanie aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia,
– promocja miasta PABIANICE,
– wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną,
– integracja pasjonatów, zawodników NORDIC WALKING,

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789-133-363
biuro@wszystkograpabianice.pl
www.wszystkograpabianice.pl

Biuro czynne:
wtorki w godz. 17.00 – 19.00
Grupa Treningowa „FORMA NA PIĄTKĘ” NORDIC WALKING
działająca w ramach Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice”

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Urząd Miejski w Pabianicach,
– Nadleśnictwo Kolumna Lasy Państwowe.

IV. TERMIN:

23 wrzesień 2018 roku, godz. 11:15 – limit czasu 2 godziny

V. START I META:

Terenin – parking leśny

VI. TRASA:

– Około 6,5 km, jedna pętla,
– nawierzchnia: 100% ścieżki i dukty leśne,
– trasa oznakowana co 1 km, zabezpieczona taśmą ostrzegawczą,
– punkt pomocy medycznej na starcie i mecie oraz na trasie,
– punkt y żywieniowe na trasie w odległościach ok. 3/6 km (woda, cukier puder, banan),

VII. LIMIT UCZESTNIKÓW:

– 50 osób
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.

VIII. PROGRAM ZAWODÓW:

8:00 – 10:00 – Weryfikacja uczestników Marszu i Rajdu w Biurze Zawodów,
10.30 – Ceremonia otwarcia II Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piatkę” oraz RAJDU NW,
10:45 – Rozgrzewka Marsz i Rajd,
11:15 – Start Rajdu Nordic Walking „Forma na Piatkę”,
13:30 – Zamknięcie trasy,
13:30 – 14:00 – Rozpatrywanie protestów i odwołań,
14:00 – Ceremonia zamknięcia Rajdu i Marszu Nordic Walking
„Forma na Piatkę”. Ogłoszenie wyników / dekoracje

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA:

– w Rajdzie Nordic Walking „Forma na Piatkę” prawo startu
mają osoby, które do dnia 23 września 2018 roku ukończą 16 lat
(osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zawodach wyłącznie
za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),
– uczestnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów,
– weryfikacja uczestników oraz wydawanie numerów startowych
odbędzie się w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie parkingu
w Tereninie czynnym 23.09.2018 r. (niedziela) w godz. 08:00 – 10:00,
– podczas weryfikacji uczestnik musi posiadać dokument potwierdzający
tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
– podczas weryfikacji uczestnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w Rajdzie lub własnoręcznie
złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w Rajdzie NW
na własną odpowiedzialność,
– po zakończonej weryfikacji każdy uczestnik otrzyma numer startowy,
który musi być przypięty w widocznym miejscu (na piersi) przez cały czas trwania Rajdu NW,
– uczestnicy muszą przestrzegać regulaminu Rajdu, obowiązujących przepisów,
zarządzeń Organizatorów, Sędziego Głównego oraz Służby Porządkowej, Służby Leśnej.

X. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I OPŁATA STARTOWA:

– za poprawne zgłoszenie uważa się czytelne wypełnienie formularza
umieszczonego na stronie internetowej firmy obsługującej pomiar czasu,
do którego odnośnik podany jest na stronie www.wszystkograpabianice.pl
oraz wpłacenie w terminie opłaty startowej,
– za termin wpłaty uważa się datę zaksięgowania środków finansowych
na koncie organizatora,
– organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia, przekazu pocztowego,
przelewu bankowego z winy poczty lub banku,
– opłata startowa obejmuje między innymi: numer startowy, agrafki, nagrody, posiłek regeneracyjny,
obsługę medyczną, napoje, medal, udział w konkursie, toalety.

Zapisy internetowe kończą się w dniu 10.09.2018. Po tym terminie zapisanie się na Rajd nie będzie już możliwe.

Terminy zgłoszeń i opłaty:
termin od 23.05.2018 do 10.09.2018 – 30,00 zł

Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2
95-200 Pabianice
Nr konta bankowego: 37124030441111001071323809
tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem – Rajd NW

XI. WYŻYWIENIE:

– na trasie Rajdu Nordic Walking „Forma na Piątkę”
na punkcie żywieniowym zawodnicy otrzymają wodę, banana, cukier w kostkach.
– po ukończeniu Rajdu Nordic Walking „Forma na Piatkę”
na mecie zawodnicy otrzymają wodę oraz posiłek regeneracyjny.
Posiłek regeneracyjny wydawany jest na podstawie numeru startowego.
– uczestnicy Rajdu będą mogły skorzystać z KAWIARENKI, która będzie usytuowana na terenie parkingu leśnego w Tereninie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– Rajd Nordic Walking „Forma na Piątkę” odbędzie się bez względu na pogodę,
– organizator zapewnia wszystkim uczestnikom Rajdu
Nordic Walking „Forma na Piatkę” opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,
– organizator zapewnia szatnie/depozyt na terenie parkingu leśnego w Tereninie,
– organizator zapewnia toalety na starcie i mecie,
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce
na trasie Rajdu NW wynikające z winy uczestników,
– podczas Rajdu Nordic Walking „Forma na Piątkę” odbędzie
się konkurs z nagrodami. Do udziału w nim uprawnieni będą wszyscy uczestnicy ,
którzy ukończą marsz w wyznaczonym limicie czasu.
Nagrody wygrane podczas konkursu będą do odebrania w trakcie dekoracji zwycięzców.
Każdy, kto otrzyma nagrodę zobowiązany jest do podpisania protokołu
odebrania nagrody. Nagrody można odebrać w dniu Rajdu
– uczestnicy Rajdu Nordic Walking „Forma na Piatkę”
równolegle z przystąpieniem do marszu NW wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z Zawodów
zamieszczonych na stronach Organizatora i Współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych Rajdu NW,
– definicja: „Marsz Nordic Walking jest, to przemieszczanie się naprzemiennymi krokami do przodu,
z jednoczesnym odpychaniem się kijami z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią,
w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem”.
– na trasie znajdować się będą Sędziowie NW, którzy będą dokonywać oceny techniki marszu NW,
a w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad dotyczących prawidłowej techniki marszu NW będą korygować technikę,
– ostateczna interpretacja regulaminu Zawodów należy do Organizatora
i Sędziego Głównego.

 

Brak możliwości komentowania