II Pabianicki Rajd NW – Regulamin

REGULAMIN

RAJD NW – przy III PABIANICKIM MARSZU NORDIC WALKING
„FORMA NA PIĄTKĘ”


I. CELE:

 • popularyzacja NORDIC WALKING jako uniwersalnej formy rekreacji ruchowej
  i aktywności sportowej dla każdego,
 • propagowanie aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia,
 • promocja miasta PABIANICE,
 • wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną,
 • integracja pasjonatów, zawodników NORDIC WALKING,


II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie „Wszystko Gra – Pabianice”
ul. Traugutta 2 (I piętro)
95-200 Pabianice
tel. 789-133-363

biuro@wszystkograpabianice.pl
www.wszystkograpabianice.pl

Biuro czynne:
wtorki w godz. 17.00 – 19.00

Grupa Treningowa „FORMA NA PIĄTKĘ” NORDIC WALKING
działająca w ramach Stowarzyszenia „Wszystko Gra – Pabianice”


III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • Urząd Miejski w Pabianicach,
 • Starostwo Powiatowe
 • Nadleśnictwo Kolumna Lasy Państwowe.

IV. PATRONAT:

Krzysztof Habura – Starosta Pabianicki

Grzegorz Mackiewicz – Prezydent Miasta Pabianic


V. TERMIN:

22 wrzesień 2019 roku, godz. 11:15 – limit czasu 2 godziny


VI. START I META:

Terenin – parking leśny


VII. TRASA:

 • Około 6,5 km,
 • około 4 km dla osób niepełnosprawnych
 • nawierzchnia: 100% ścieżki i dukty leśne,
 • trasa oznakowana co 1 km, zabezpieczona taśmą ostrzegawczą,
 • punkt pomocy medycznej na starcie i mecie oraz na trasie,
 • punkt y żywieniowe na trasie w odległościach ok. 3/6 km (woda, cukier w kostkach, banan)


VIII. LIMIT UCZESTNIKÓW:

100 osób
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu.


IX. PROGRAM ZAWODÓW:

 • 8:00 – 10:00 – Weryfikacja uczestników Marszu i Rajdu w Biurze Zawodów,
 • 10.30 – Ceremonia otwarcia III Pabianickiego Marszu Nordic Walking „Forma na Piatkę” oraz RAJDU NW,
 • 10:45 – Rozgrzewka Marsz i Rajd,
 • 11:15 – Start Rajdu Nordic Walking „Forma na Piatkę”,
 • 13:30 – Zamknięcie trasy,
 • 13:30 – 14:00 – Rozpatrywanie protestów i odwołań,
 • 14:00 – Ceremonia zamknięcia Rajdu i Marszu Nordic Walking
  „Forma na Piatkę”. Ogłoszenie wyników / dekoracje


X. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • w Rajdzie Nordic Walking „Forma na Piatkę” prawo startu
   mają osoby, które do dnia 22 września 2019 roku ukończą 16 lat
   (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Zawodach wyłącznie
   za pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna),
  • w Rajdzie Nordic Walking „Forma na Piatkę” prawo startu
   mają osoby niepełnosprawne,
  • uczestnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów,
  • weryfikacja uczestników oraz wydawanie numerów startowych
   odbędzie się w Biurze Zawodów zlokalizowanym na terenie parkingu
   w Tereninie czynnym 22.09.2019 r. (niedziela) w godz. 08:00 – 10:00,
  • podczas weryfikacji uczestnik musi posiadać dokument potwierdzający
   tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
  • podczas weryfikacji uczestnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w Rajdzie lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w Rajdzie NW
   na własną odpowiedzialność,
  • po zakończonej weryfikacji każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który musi być przypięty w widocznym miejscu (na piersi) przez cały czas trwania Rajdu NW,
  • uczestnicy muszą przestrzegać regulaminu Rajdu, obowiązujących przepisów, zarządzeń Organizatorów, Sędziego Głównego oraz Służby Porządkowej, Służby Leśnej.


XI. ZGŁOSZENIA, ŚWIADCZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 • opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego dotpay,

 • po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę dotpay przez który należy dokonać opłaty startowej,

 • płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności,

 • opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa,

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

 • opłata startowa obejmuje między innymi: numer startowy, agrafki, nagrody, posiłek regeneracyjny, obsługę medyczną, pomiar czasu, napoje, medal, udział w konkursie, toalety.

 • z wpłaty wpisowego zwolnione są osoby, które do dnia zawodów ukończą 70 rok życia

 • Zapisy internetowe kończą się w dniu 6.09.2019. Po tym terminie zapisanie się na zawody nie będzie już możliwe.

Terminy zgłoszeń i opłaty:

do 6.09.2019 – 30,00 zł

– w dniu zawodów 22.09.2019 – 30,00 zł ( tylko gotówką) przy zastrzeżeniu przyjęcia w tym dniu wyłącznie 10 uczestników


XII. WYŻYWIENIE:

    • na trasie Rajdu Nordic Walking „Forma na Piątkę”
     na punkcie żywieniowym zawodnicy otrzymają wodę, banana, cukier w kostkach, czekoladę
    • po ukończeniu Rajdu NordicWalking „Forma na Piatkę”
     na mecie zawodnicy otrzymają wodę oraz posiłek regeneracyjny.
     Posiłek regeneracyjny wydawany jest na podstawie numeru startowego.
    • uczestnicy Rajdu będą mogły skorzystać z KAWIARENKI, która będzie usytuowana na terenie parkingu leśnego w Tereninie.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

   • Rajd NordicWalking „Forma na Piątkę” odbędzie się bez względu na pogodę,
   • organizator zapewnia wszystkim uczestnikom Rajdu
    NordicWalking „Forma na Piatkę” opiekę medyczną na trasie, starcie i mecie,
   • organizator zapewnia szatnie/depozyt na terenie parkingu leśnego w Tereninie,
   • organizator zapewnia toalety na starcie i mecie,
   • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Rajdu NW wynikające z winy uczestników,
   • podczas Rajdu NordicWalking „Forma na Piątkę” odbędzie
    się konkurs z nagrodami. Do udziału w nim uprawnieni będą wszyscy uczestnicy , którzy ukończą marsz w wyznaczonym limicie czasu. Nagrody wygrane podczas konkursu będą do odebrania w trakcie dekoracji zwycięzców.
    Każdy, kto otrzyma nagrodę zobowiązany jest do podpisania protokołu
    odebrania nagrody. Nagrody można odebrać w dniu Rajdu
   • uczestnicy Rajdu NordicWalking „Forma na Piatkę”
    równolegle z przystąpieniem do marszu NW wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z Zawodów zamieszczonych na stronach Organizatora i Współorganizatorów, w mediach oraz materiałach promocyjnych Rajdu NW,
   • definicja: „Marsz NordicWalking jest, to przemieszczanie się naprzemiennymi krokami do przodu, z jednoczesnym odpychaniem się kijami z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób, że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem”.
   • na trasie znajdować się będą Sędziowie NW, którzy będą dokonywać oceny techniki marszu NW, a w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad dotyczących prawidłowej techniki marszu NW będą korygować technikę,
   • ostateczna interpretacja regulaminu Zawodów należy do Organizatora i Sędziego Głównego.

Brak możliwości komentowania